Zdaniem Rady, wójt próbuje ratować twarz. Czy skutecznie?

Radni Gminy Celestynów zajęli zdecydowaną postawę w sprawie:
przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.
Kto i dlaczego ma płacić mniej lub dlaczego płacił więcej, radni umieścili w uzasadnieniu (załącznik do uchwały). Zapraszamy do lektury! 

Uchwała Nr ……../12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 139/05
z dnia 29 marca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 128, poz. 3879), Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Gminy Celestynów przyjmuje stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
/-/ Romuald Ziętala

Załącznik do Uchwały Nr ……./12
Stanowisko Nr ………/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 grudnia 2012 roku

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na rok 2013.

Na podstawie § 8 Statutu Gminy Celestynów (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2003 r. Nr 243,
poz. 6401) oraz Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),
Rozdział 5 o zatwierdzaniu taryf oraz zasadach rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Art. 24. cyt.:
„1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. […]
4. Wójt sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy,
i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. […]
8. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.”
Obowiązkiem Rady Gminy jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Oznacza to,
że Rada zobowiązana jest traktować załączoną do wniosku taryfę jako jeden dokument
i albo ją w całości zatwierdzić albo w całości odmówić jej zatwierdzenia. Taryfa stanowi, zatem wykaz publicznie ogłoszonych cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. Zatwierdzenie taryfy odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorstwa (zakładu) wodno-kanalizacyjnego,
a podjęta uchwała Rady Gminy w tym przedmiocie jest postacią wyrażenia stanowiska przez organ kolegialny, jakim jest Rada Gminy. Czynność Rady Gminy może polegać na akceptacji bądź na odmowie akceptacji przedłożonej taryfy. Z przepisów art. 24 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że Rada Gminy nie jest uprawniona do samodzielnej zmiany taryf. Ewentualna zmiana taryf może nastąpić, bowiem wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w wyżej wymienionym przepisie. (NK.III.4131.1.73.2011.IM)
W świetle powyższych postanowień, oraz w świetle zagadnień ekonomicznych prowadzonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej przez Gospodarkę Komunalną i Wójta Gminy Celestynów – Rada Gminy Celestynów wyraża swoją stanowczą dezaprobatę dla działań wyżej wymienionych podmiotów w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.
Symboliczna obniżka taryf na 2013 rok zasługuje na miano manipulacji opinią publiczną i w pełni obnaża roszczeniową politykę prowadzoną
przez Wójta względem mieszkańców Gminy Celestynów.

Propozycja symbolicznej obniżki zakrawa na śmieszność i jest odczytywana przez Radę Gminy, jako próba populistycznego odnowienia nadszarpniętego wizerunku Wójta. Wyrażając swoją stanowczość przypominając o błędnej, w mniemaniu Rady, decyzji
o podwyżce w zeszłym roku oraz mając na celu uzmysłowienie mieszkańcom sposobu kreowania nastrojów wyborców przez Wójta, Rada nie podejmie uchwały o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. Zaproponowane, znikomo niższe stawki, pomimo decyzji Rady i tak – na mocy
Art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) – wejdą
w życie. Dla członków Rady Gminy istotne jest, aby mieszkańcy dostrzegli ten fakt i nie ulegali manipulacji Wójta.
Podwyżek w 2011 roku Rada Gminy Celestynów nie uchwaliła. Podobne stanowisko Rada zajmuje w sprawie taryf na rok 2013. W roku 2012 mieszkańcy Celestynowa płacili jedne
z najwyższych stawek za wodę i ścieki w kraju! Dlaczego tak się dzieje?
Z powodu nieporozumienia z OPWiK? Czy może, dlatego, że znów trafiła się do współpracy, według Pana Wójta zła Rada? Zdaniem Rady świadczy
to o niemocy negocjacyjnej Pana Wójta
i pracowników UG. Z powodu wieloletniej stagnacji w przedmiotowym temacie i biorąc pod uwagę, zataczający coraz szersze kręgi, kryzys gospodarczy, należy zadać pytanie – czym, jako mieszkańcy, sobie na to zasłużyliśmy? Wójt uważa, że takie stawki mieszkańcy powinni płacić. Rada Gminy nie jest uprawniona do zmiany taryf. Zatem – Panie Wójcie – jak długo jeszcze za błędy Pana kadencji będą płacili podatnicy?

Wójtowi Gminy Celestynów powierza się ogłoszenie niniejszego stanowiska poprzez podanie go do wiadomości mieszkańców w całości brzmienia w sposób bezzwłocznej publikacji
na stronie internetowej UG Celestynów (www.celestynow.pl) w dziale aktualności i poprzez wydrukowanie w najbliższym numerze pisma samorządowego „Celestynka”
oraz wywieszenie wydruku w gablocie przy wejściu do Urzędu Gminy Celestynów
jak również na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach w Gminie.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886)

Reklamy