Barwy kampanii – nadesłane przez mieszkańca.

Ciekawy punkt widzenia i pomysł mieszkańca. Pan Jan pisze do nas:

W związku z trwającą, nabierającą tempa i charakterystycznych rumieńców, kampanią referendalną, której wymiernym efektem może być odwołanie obecnego Wójta Gminy Celestynów – Stefana Traczyka przed upływem kadencji, a która to ma na celu, przede wszystkim rzetelne i szczegółowe zapoznanie oraz uświadomienie jak największego grona mieszkańców naszej gminy ze sposobem pracy podległego mu urzędu, z metodami postępowania i ogólnie – trybem sprawowania władzy samorządowej, zachęcam Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami w w/w sprawach. Prosiłbym o nadsyłanie tekstów, w których obnażona zostanie niekompetencja i nieumiejętność zarządzania sprawami gminy do blogu celestynka.pl !

Najważniejszym jednak zagadnieniem kampanii referendalnej – rozpatrywanej na tle celestynowskiej rzeczywistości, jest chyba to, że Stefan Traczyk, musi zmierzyć się ze swoim wizerunkiem własnym. Wizerunkiem jaki sam stworzył, na który mozolnie pracował przez ponad 6 długich lat. Kąśliwe i niewybredne ataki na poszczególnych radnych lub na inne niewygodne mu osoby, utrzymują tylko w przekonaniu, że sam Traczyk osobiście nie wierzy w swój kryształowy, wyimaginowany obraz i wie, że może mieć zbyt dużo na sumieniu, aby móc ludziom spojrzeć prosto w oczy. Wydawać wręcz się może, że chciałby, żeby inni postrzegali go takim, jakim on widzi samego siebie, ale nasza codzienna egzystencja i konieczność trzeźwej oceny sytuacji ekonomicznej naszych gospodarstw domowych zmusza nas do weryfikacji oceny, zarówno samej osoby wójta, jak i jego poczynań.

Ostatnio mieliśmy wątpliwą przyjemność zapoznania się ze „Stanowiskiem Wójta Gminy Celestynów w sprawie braku zgody Rady Gminy na obniżkę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzane ścieki w 2013 roku”, które to zostało zamieszczone przez autora na „swojej”, czyli oficjalnej stronie UG (www.celestynow.pl/images_menus_big/0/15256/Stanowisko%20wojta%20w%20sprawie%20stanowiska%20rady%20copy.jpg).

Stanowisko wojta w sprawie stanowiska rady copy
Ręce opadają! Jak można być aż tak cynicznym i tak obłudnym zarazem?! Panie Wójcie, proszę  przypomnieć jakie było Pańskie stanowisko rok temu, kiedy zaproponował Pan podniesienie omawianych stawek na 2012 rok? Otóż rok temu głosił Pan wszem i wobec, że to Rada Gminy podniosła stawki, bo odrzuciła i nie zatwierdziła przedstawionych im w uchwale, przez Pana taryf! Owszem – Radni, bo to było wówczas niepopularne, niewygodne i społecznie zagrożone! A jak Pan napisał w tym roku? Cyt.: „… pragnę Państwu przekazać dobrą wiadomość, że pomimo odrzucenia uchwały w sprawie mniejszych stawek za wodę i kanalizację, obniżka i tak wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku”. Dokładnie taka sama sytuacja jak w roku 2012, kiedy stawki zostały przez Pana wywindowane! Dokładnie dwie, rok po roku, takie same sytuacje, obydwie uchwały przez Radę odrzucone, ale Pańska interpretacja jakże odmienna, bo zależna od potrzeb! Panie Wójcie, to się nazywa manipulowanie opinią publiczną! Panie Wójcie – Pańska dwulicowość została obnażona! I do tego przez samego siebie!

Na uwagę zasługuje również jednostkowy atak na „stan posiadania” radnego a nawet dwóch. Dziwne to zachowanie, bo trudno jest znaleźć przełożenie zasobności portfela do jakości podejmowanych decyzji, ponieważ uchwały, stanowiska i inne ważne decyzje podejmuje Rada Gminy, która jest organem kolegialnym, a nie atakowani radni i inni. Jednakże należy dodać, że działa to w obie strony. Otóż postawmy sobie pytanie jak na tle radnych wygląda praca i zarobki wójta?  Trudno jest doszukać się sensownej korelacji pomiędzy wysokością wójtowego wynagrodzenia, a ilością i przede wszystkim jakością, prowadzonych przez niego inwestycji na terenie gminy. Jak to jest zatem możliwe, że wójt, który inkasuje co miesiąc ok. 9 tys. zł., nigdy nie uzyskał absolutorium? Jak to jest możliwe, żeby ktoś,  pobierający tak duże kwoty pieniędzy nie wywiązywał się ze swoich podstawowych obowiązków? Nie trzeba chyba dodawać, że pensja wójta pochodzi z puli pieniędzy publicznych, a więc naszych podatków! To my, jako mieszkańcy gminy, płacimy za nieudolne rządy naszego wójta i za jego błędne decyzje! To są nasze pieniądze, które są źle inwestowane! Rada Gminy nie udzielając wójtowi absolutorium daje społeczeństwu jasny sygnał, że dzieje się źle, że finanse gminy nie są właściwie dysponowane, że wydatki są bezcelowe, a prowadzone inwestycje nie do końca zgodne z zapisami uchwały budżetowej.

Pamiętajmy wszyscy, że genezą referendum jest właśnie nieudzielenie wójtowi absolutorium, czyli wykazanie przez radnych, po dokonanej analizie gospodarki finansowej, prowadzonej przez wójta, nieprawidłowości z tym związanych. Niestety, wójt poległ na polu gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania publicznych, czyli naszych – podatników, pieniędzy. Odprowadzając podatki powinniśmy oczekiwać działań, które poprawią jakość naszego codziennego życia. Niestety, Pan Wójt, przedkłada osobiste animozje i własne widzi mi się nad dobro mieszkańców. Do tego robi to za 9 tys. zł miesięcznie.

Proszę o zamieszczenie treści mojego listu bez danych poza e-mail na blogu.
Mieszkaniec Celestynowa (jansas@inbox.com)

Dziękujemy. Poważnie zastanowimy się nad techniczną realizacją działu na forum o doświadczeniach petentów pana wójta a czytelników już prosimy o nadsyłanie swoich przykładów na adres: ostrze.wordpress@gmail.com (z dopiskiem czy publikować adres e-mail czy zachować do wiadomości forum?).

Więcej nadesłanych tekstów tutaj:  „Nadesłane przez mieszkańców”.

Reklamy