Kolejny ruch wójta w sprawie referendum

Wójt zaskarżył stanowisko Rady w sprawie referendum lokalnego do Wojewody Mazowieckiego:

Panie Przewodniczący,
W związku z tym że przedmiotowe stanowisko może być objęte sankcjami określonymi w art.69 ustawy o referendum lokalnym, wystosowałem pismo do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Po otrzymaniu odpowiedzi z KBW będą podejmowane dalsze czynności w tym zakresie.

O jakie dalsze kroki chodzi? Czyżby o to, że Rada zawarła w swoim stanowisku upublicznienie jego treści? Zatem czy wójt próbuje odwlec datę publikacji stanowiska?
Która część treści stanowiska, jak informuje wójt: „może być objęta sankcjami„?
Na te pytania odpowiedzcie Państwo już sobie sami.

Odnośnik do dokumentu: stanowisko Rady w sprawie referendum lokalnego
Przytoczony przez wójta artykuł 69 Ustawy o referendum lokalnym:
Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 69. Kto prowadzi kampanię referendalną z naruszeniem zakazów określonych w art. 29 ust. 2 i 3 albo art. 31, podlega karze grzywny.
Art. 29. 1.  Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie:
  1)  urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów,
  2)  zakładów pracy, w sposób i w formach zakłócających ich normalne  funkcjonowanie,
  3)  jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek policyjnych.
Art. 31. Podczas kampanii referendalnej zabrania się organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość drobnych przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych i promocyjnych.

Reklamy