DLACZEGO BYŁO REFERENDUM?

Poniżej przedstawiamy kroki prawne jakie Rada Gminy Celestynów, musiała przedsięwziąć  w celu zwrócenia się z pytaniem referendalnym
do mieszkańców gminy.

Oceńcie Państwo sami czy Państwa radni stoją na straży prawa i dbają
o nasze, społeczne pieniądze i czy zachowanie ówczesne i teraźniejsze wójta jest zgodne z tym, czego Państwo jako mieszkańcy od niego oczekujecie?

Definicja: Referendum lokalne – wyrażenie przez członków wspólnoty samorządowej w drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy jej dotyczącej. Referendum lokalne jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej.
Referendum lokalne w Polsce: Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego
w Polsce jest Konstytucja RP stanowiąca w art. 4:

ust. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
ust. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
oraz w art. 170:
Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum,
o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego
z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.

Postanowienia Konstytucji rozwija ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stanowiąca w art. 2 ust. 1:

W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają
w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki,
a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

————————————————————————

Powody formalne ogłoszenia Referendum w Gminie Celestynów

w dniu 24.02.2013 r.:
(oczywiście każdy ma swoje powody z okresu 6 lat działalności obecnego wójta)

1.  Ocena działalności (czyli coroczne udzielenie absolutorium) organu wykonawczego (wójta) w sferze budżetowej przez organ stanowiący (czyli Radę Gminy: 15 radnych)
ma na celu ustalenie, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego (w tym przypadku 2011 rok) był zgodny z uchwalonym budżetem.

Proces udzielania absolutorium (czyli odpowiedź na pytanie czy nasi radni nadal ufają wójtowi i czy oceniają jego działania pozytywnie) winien doprowadzić do oceny przeprowadzonej przez radnych stanu planowanych dochodów i wydatków budżetowych
do zrealizowanych i znalezienie ewentualnych przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym (czyli tym co rada zaplanowała wójtowi do wykonania
a tym co wójt zrealizował na prawdę) oraz czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet (czyli wójta).

Istnieją dwie sytuacje, gdy Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum: gdy nie udzieli wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) absolutorium z wykonania budżetu gminy lub z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium. W przypadku naszej gminy zadziałał pierwszy przypadek. Uchwała rady gminy o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna  z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie do odwołania wójta, jeżeli została podjęta
po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później  
iż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed jej podjęciem rada gminy powinna zapoznać się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat nieudzielenia absolutorium i wysłuchać wyjaśnień wójta. Do przyjęcia uchwały
o przeprowadzeniu referendum potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości ustawowego składu rady (czyli liczby radnych wybieranych na aktualną kadencję,
a w naszym przypadku 15 radnych). Głosowanie nad uchwałą musi być imienne.

O terminie referendum decyduje komisarz wyborczy w postanowieniu o jego przeprowadzeniu. Głosowanie powinno odbyć się w dzień wolny od pracy w ciągu 50 dni od opublikowania postanowienia komisarza o przeprowadzeniu głosowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym albo uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na decyzję komisarza o odrzuceniu wniosku mieszkańców
w sprawie referendum lub niedotrzymaniu terminu na rozpatrzenie wniosku.

W związku z powyższym w dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Gminy Celestynów podjęła Uchwałę Nr. 141/12, w której nie udzieliła jednak absolutorium Wójtowi Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała kliknij tutaj: >>> uch 141_2012 <<<

To już 4 rok z rzędu wójt gminy Celestynów nie otrzymuje mandatu zaufania od naszych radnych. Jak to jest możliwe?

Podstawą przytoczonej uchwały jest wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 czerwca 2012 r. zawierający opinię dotyczącą wykonania budżetu za rok 2011, który Komisja przekazała Radzie Gminy Celestynów w oparciu o art. 270 ust.3 ustawy
o finansach publicznych oraz art.18 a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym:

wniosek KR nieudzielenie absolutorium 2011 wojt Stefan Traczyk (1)wniosek KR nieudzielenie absolutorium 2011 wojt Stefan Traczyk (2)wniosek KR nieudzielenie absolutorium 2011 wojt Stefan Traczyk (3)

wniosek KR nieudzielenie absolutorium 2011 wojt Stefan Traczyk (4)

——————————————————————————————-

2. Zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy
w sprawie  nieudzielenia wójtowi absolutorium podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie z uwagami przez Regionalną Izbę Obrachunkową pod kątem zgodności z prawem.

3. W dniu 30 sierpnia 2012 r. Rada Gminy na Sesji podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.
Uchwała, kliknij tutaj: Uchw Nr 186_12

Na Sesji nie jest obecny wójt Stefan Traczyk.
(Rada zaczyna obserwować uniki wójta, który przedstawia kolejne powody
na usprawiedliwienie swojej nieobecności na Sesji Rady Gminy w sprawie Referendum
o odwołanie go ze stanowiska przed końcem kadencji 2010-2014. Mieszkańcy sami nazywają ten proceder serialem: „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?”)

Protokół sporządzony na podstawie nagrania nie odnotowuje żadnego usprawiedliwienia nieobecności Wójta ze strony urzędników. Rada podejmuje uchwałę w niewiedzy
o chorobie Wójta
, co do której Wójt przedstawia 7 dni po terminie sesji swoje zwolnienie lekarskie. Wójt był chory 3 dni. Absencja to dzień przed, w trakcie i dzień po sesji.
W weekend Wójt brał już czynny udział w Dożynkach w Regucie. Uchwała referendalna trafia do oceny zgodności z prawem Wojewody Mazowieckiego.

4. Wójt odwołuje się do Wojewody od decyzji Rady w sprawie podjętej uchwały referendalnej.

5. Na kolejnej sesji 27 września 2012 Rada pyta wójta o powody powyższego odwołania się wójta do Wojewody.

6. Wójt odpowiada na piśmie i pomimo braku decyzji Wojewody o ważności Uchwały referendalnej Wójt wzywa w piśmie Radę do usunięcia wad prawnych Uchwały. Głównym zarzutem staje się usprawiedliwiona nieobecność Wójta na ostatniej Sesji! Pismo Wójta do Rady tutaj, kliknij: Wojt_do_Rady_28092012

7. W wyniku konsultacji Przewodniczącego Rady z radnymi odnośnie zaistniałej sytuacji pada propozycja zwołania sesji, na której wójt będzie miał okazję wypowiedzieć się na temat Uchwały referendalnej. Przewodniczący Rady wystosowuje pismo do gminnego prawnika celem zaopiniowania „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa”. Opinia miała posłużyć
do rzetelnej odpowiedzi Wójtowi w dniu sesji. Pismo z 1.10.2012 – odpowiedzi radcy prawnego brak do dziś. TREŚĆ PISMA – TUTAJ:

8. Przewodniczący Rady zwołuje Sesję Nadzwyczajną według wezwania wójta. Wstępną datę proponuje się na 10.10.2012. Wieść gminna niesie 😉 i do wiadomości radnych dociera informacja, że wójt w pośpiechu planuje szkolenie wyjazdowe. Kolejna nieobecność usprawiedliwiona? Ponownie! Delegacja ma objąć trzy dni i akurat ma przypaść na dzień zaproponowany na Sesję Rady Gminy.

9. Przewodniczący reagując na przekazaną przez radnych wiadomość o kolejnej nieobecności Wójta przesuwa termin Sesji (informacja w poprzednim wpisie)
na 08.10.2012. TREŚĆ PISMA – TUTAJ:

10. W dniu Sesji 08.10.2012 Rada Gminy + Sołtysi dowiadują się poprzez Biuro Obsługi Rady o piśmie złożonym przez wójta w godzinach popołudniowych, iż nie będzie on obecny na Sesji o godz. 18:00. Kolejny powód to ważny wyjazd do Sejmu RP. Pismo Wójta do Rady tutaj: Wójt do Rady 08.10.2012 Pozostaje jeszcze kwestia zwołania sesji niezgodnie
z prawem w mniemaniu gminnych urzędników…  Najlepszym komentarzem niech pozostaną tajemnicze słowa Przewodniczącego Rady – „A może o to właśnie chodziło…”

11. Do Biura Rady Gminy Celestynów wpływa pismo od Wójta w sprawie wycofania „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla Rady Gminy”.  O wezwaniu pisaliśmy wcześniej.

12. Przewodniczący Rady Gminy planuje Sesję Rady na koniec października 2012 r.o czym zawiadamia Biuro Obsługi Rady w Urzędzie Gminy. W dniu 19.10.2012 r. przewodniczący otrzymuje wiadomość o kolejnym zwolnieniu lekarskim wójta!!!

13. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego wpłynęło do Rady Gminy pismo w dniu 10.10.2012 r.:

14. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego radni złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady wraz z projektem uchwały w tej sprawie. Treść wniosku:”Przewodniczący Rady Gminy

  05-430 Celestynów
  ul. Regucka 3

WNIOSEK
My, niżej podpisani, Radni Gminy Celestynów, zgodnie z brzmieniem § 18 ust. 1 pkt 2 oraz § 18 ust. 2, Statutu Gminy Celestynów, przekazujemy w załączeniu projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów wraz z uzasadnieniem, wnioskując o umieszczenie go w porządku obrad najbliższej sesji.Mając na uwadze, że projekt ten może nie zostać zaopiniowany przez radcę prawnego ze względu na zbyt krótki okres czasu jaki pozostał do terminu najbliższej sesji, wnioskujemy również, w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  o zwołanie sesji nadzwyczajnej po otrzymaniu opinii prawnej odnośnie w/w projektu.”

15. Ponieważ powyższy, wnioskowany projekt uchwały nie został zaopiniowany  przez mecenasa na obrady Sesji Rady Gminy (co bardzo dziwi bo czasu było aż nadto, podobnie jak proj. uch. w sprawie wynagrodzenia wójta) to w dniu 6.11.2012, na Sesji Rady Gminy ponownie podjęto uchwałę referendalną. Jak? Podjęcie uchwały nie było planowane
w porządku obrad. Radni złożyli wniosek o zmianę planu posiedzenia, wprowadzając uchwałę referendalną. Efekt zaskoczenia? Radni wrócili do poprzedniego projektu uchwały, który był już zaopiniowany. Dokonano w treści kilku wnioskowanych zmian (poprawiających uprzednie zarzuty wójta). Dzięki obecności wójta radni mogli wysłuchać jego wyjaśnień. Wójt odniósł się do stanowiska zajętego przez Komisję Rewizyjną dotyczącego oceny realizacji budżetu za rok 2011. Wójt jak się wyraził: „nie był przygotowany”. Czy udało się radnym nareszcie znaleźć sposób na L4 wójta
i jego delegacje, które usprawiedliwiały nieobecności?

TUTAJ: Uchwała Referendalna

16.  5 grudnia 2012 r. wójt wystosował kolejne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wystosowane w swojej sprawie. Wojewoda na ten dzień nie podjął jeszcze decyzji
czy utrzymać uchwałę w mocy ale wójtowi nie przeszkadza to w przeciąganiu terminów.
Na temat argumentów, jakimi wójt próbuje odwlec lub uniemożliwić referendum
o odwołanie go ze stanowiska, nie polemizujemy. Zdanie wyróbcie sobie Państwo sami.
Kto kpi z celestynowskiego samorządu… również.

Wezwanie wójta dla Rady do usunięcia naruszenia prawa tutaj:
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 2

17. Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów,
wyznacza się jednak na dzień 24 lutego 2013 r. Tym samym Wojewoda Mazowiecki
podtrzymał decyzję Rady Gminy Celestynów.

link do strony www Komisarza Wyborczego w Warszawie:
http://warszawa.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-1389/referendum-gminne-w-sprawie-odwolania-wojta-gminy-celestynow.html

18.   7 stycznia wójt składa zażalenie do Komisarza Wyborczego dotyczące jego zdaniem pomyłek w treści postanowienia. Jednocześnie podważa on w swoim zażaleniu podpis Przewodniczącego Rady (chodzi wg niego o złą datę podpisu).
Jednocześnie wójt publikuje oświadczenie nawołujące do nieuczestniczenia w referendum.
Poza tym mieszkańcy obserwują działania wójta zniechęcające wyborców do uczestniczenia w referendum 24.02.2013 r. (zdzieranie ulotek referendalnych podczas kolejnych zwolnień lekarskich: informacja tutaj, namawianie do bojkotu referendum itp.)

19. Rada Gminy Celestynó zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie zachowania wójta przed dniem pytania referendalnego:

kliknij >>> STANOWISKO RADY GMINY W SPRAWIE REFERENDUM <<<

Szanowni Państwo!
Nasi radni chcą uzyskać odpowiedź na pytanie czy ich ocena działalności wójta za 2011 rok, opisana w nieudzieleniu absolutorium była również Waszym zdaniem zasadna? Z tym pytaniem piętnaścioro radnych zwraca się do nas, mieszkańców już 24 lutego. Radni zgodnie z prawem zainicjowali referendum! Poprzednie pięć lat wójt „prześlizgiwał się” bez referendum pomimo negatywnej oceny Rady. Jak to jest, że 30-stu Radnych będąc naszymi, zaufanymi wybrańcami przedstawia nam co roku złą laurkę
dla wójta a on sam w momencie społecznego, zgodnego z prawem pytania referendalnego, nawołuje do jego bojkotu? 

20. Wójt zaskarża powyższe stanowisko Rady do Wojewody:
„W związku z tym że przedmiotowe stanowisko może być objęte sankcjami określonymi w art.69 ustawy o referendum lokalnym, wystosowałem pismo do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Po otrzymaniu odpowiedzi z KBW będą podejmowane dalsze czynności w tym zakresie.”
Członkom Rady chodziło o upublicznienie stanowiska… i to jest prawdopodobnie ten „zakres”.

21. Uchwała z dnia 21.02.2013 r. dotycząca skargi wójta na Uchwałę Rady Gminy Celestynów nr 210/12 z 6.11 2012

Uchwała dotycząca sargi na referendum 1

Uchwała dotycząca sargi na referendum 2

Serial „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?” trwa…  Aktualnie prowadzona jest kampania referendalna. Kto drwi z powagi Celestynowskiego Samorządu oceńcie Państwo sami.

Reklamy